Kto je kto v poradenstve pri dojčení

Profesionálna alebo certifikovaná laktačná konzultantka, laktačná poradkyňa či poradkyňa podpornej skupiny pri dojčení – to všetko sú výrazy, ktoré zvyčajne nájdeme na internete, ak hľadáme niekoho, kto by nám mohol pomôcť pri dojčení. Vyznať sa v tom „kto je kto“ v laktačnom poradenstve skutočne nie je jednoduché. Pozrime sa teda na to spoločne.

Dojčiaca žena-matka, ktorá potrebuje pomoc pri dojčení, má prvý kontakt zvyčajne s pôrodnou asistentkou, sestrou alebo lekárom na gynekologicko-pôrodníckom či neonatologickom pracovisku. Už tu sa často názory a skúsenosti v poradenstve pri dojčení v tzv.  laktačnom poradenstve odlišujú – tak v teoretickej ako aj praktickej rovine. A to následne vedie k neistote, frustrácii a pocitom zlyhania u matky. V snahe zvládnuť celú situáciu hľadá dojčiaca žena – matka a rodina niekoho, kto by jej dokázal pomôcť a poradiť – čo najlepšie a čo najrýchlejšie. Lenže výber poradcov pri dojčení je veľký, od profesionálnych laktačných konzultantiek až po laické laktačné poradkyne, ktoré radia len na základe vlastnej skúsenosti.

Kto a na akej úrovni poskytuje laktačné poradenstvo u nás na Slovensku?

Expertom v oblasti laktácie a dojčenia je profesionálna laktačná konzultantka s medzinárodným certifikátom IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). V súčasnosti ich pôsobí  viac ako  34 000 v 129 krajinách sveta, u nás na Slovenku je ich 5. Vzhľadom na získaný certifikát, zdravotnícke vzdelanie, skúsenosti a odborné vedomosti sú považované za odborníkov v oblasti laktácie a dojčenia. Ich práca spočíva vo vedení, podpore a komplexnom poradenstve vo všetkých situáciách týkajúcich sa dojčenia. Zameriavajú sa nielen na riešenie problémov, ale aj na rozpoznanie prípadných rizikových faktorov, ktoré s dojčením súvisia. Pôsobia ako lektori kurzov prípravy na dojčenie a predstavujú expertov schopných pomôcť aj v špecifických problémových situáciách pri dojčení. Majú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré dokážu odovzdať dojčiacim matkám a rodinám s cieľom zabezpečiť dlhodobé a nekomplikované dojčenie. Okrem toho zohrávajú významnú úlohu vo vzdelávaní a v supervízii profesionálnych, certifikovaných aj laických laktačných poradkýň.

V rámci slovenského zdravotníctva predstavuje profesionálna laktačná konzultantka Inštitútu pre podporu dojčenia (IPD) novú profesiu, ktorá sa neustále ďalej rozvíja. Je to profesionál so zdravotníckym vzdelaním (sestra, pôrodná asistentka, lekár), ktorý má praktické skúsenosti v starostlivosti o matku a dieťa v rozsahu 1 000 hodín a ktorý absolvovaním akreditovaného študijného programu získal najnovšie poznatky o laktácii a dojčení. Jej odborný profil vychádza z odporúčaní International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) pre vzdelávanie, kompetencie a prácu laktačného konzultanta IBCLC. Špecializuje sa na individuálne potreby a komplexnú starostlivosť o dojčiacu matku/rodinu a jej dieťa. Pôsobí tak v podpore dojčenia a zdravia chorých a rizikových detí ako aj v podpore fyzického a psychického zdravia matky. Pracuje v zdravotníckom zariadení alebo nezávisle v súkromnej praxi ako špecialista na poradenstvo pri dojčení. Podporu a pomoc matkám poskytuje aj  v ambulanciách pre dojčenie, centrách predpôrodnej prípravy a v podporných skupinách dojčiacich matiek v komunite. Aktívne sa podieľa na vzdelávaní a supervízii laických laktačných poradkýň a tiež získavaní podkladov pre vytváranie vládnych programov na podporu a ochranu dojčenia.

Každý kto chce pomáhať matkám a rodinám pri dojčení (fyzioterapeut, logopéd, psychológ, výživová či spánková poradkyňa, dula alebo poradkyňa nosenia) sa môže stať certifikovanou laktačnou konzultantkou Inštitútu pre podporu dojčenia (IPD). Absolvovaním vzdelávacieho kurzu o dojčení získa všetky informácie potrebné pre poskytovanie základného poradenstva a pomoci v celom období dojčenia. Pracuje samostatne alebo v spolupráci s inými zdravotníkmi, za odmenu alebo ako dobrovoľník, pričom má jasne zadefinované kompetencie. Jej činnosť je spočiatku pod priamou supervíziou profesionálnej laktačnej konzultantky, s ktorou spolupracuje.

Východiskom pre prácu profesionálnych i certifikovaných laktačných konzultantiek IPD sú poznatky založené na vedeckých dôkazoch, medzinárodné štandardy a odporúčania o dojčení.  Kvalita poskytovaného poradenstva je zabezpečená ich kontinuálnym vzdelávaním v oblasti laktácie a dojčenia. Musia dodržiavať Kódex profesionálnej laktačnej konzultantky IPD, akceptovať odporúčania odborných spoločností a ich poradenská činnosť podlieha právnemu systému SR.

Laktačné poradkyne pracujúce v organizáciách podporujúcich dojčenie poznáme ako profesionálne alebo laické poradkyne pri dojčení, duly či poradkyne nosenia. Pracujú ako dobrovoľníci alebo za finančnú odmenu. Absolvovali základné vzdelávanie v oblasti dojčenia v niektorej z organizácii na Slovensku alebo v zahraničí.  Môžu, ale nemusia mať zdravotnícke vzdelanie ani klinickú prax v starostlivosti o matku a dieťa. Zvyčajne sú to matky, ktoré majú skúsenosti s dojčením. Poznatky, ktoré získali v kurzoch od dojčení môžu byť založené na vedeckých dôkazoch, avšak kvalita  laktačného poradenstva závisí nie od intenzity a hĺbky vzdelania, ale od stratégie či odporúčaní organizácie, ktorej sú členom. Ich ďalšie vzdelávanie je individuálne, odlišuje sa od poradkyne k poradkyni a ich kompetencie by mali byť jasne zadefinované. Pracujú v materských centrách, v prenatálnych poradniach alebo v podporných skupinách dojčenia. Niektorí aj individuálne ako poradcovia v starostlivosti o matku a dieťa.

Laické laktačné poradkyne sú ženy – matky,  ktoré úspešne dojčili svoje dieťa a ktoré poskytujú poradenstvo na princípe vzájomnej pomoci. Majú individuálnu skúsenosť s dojčením a motiváciu pracovať ako dobrovoľník. Vzdelanie v poradenstve pri dojčení získali absolvovaním základného kurzu o dojčení. Nemajú klinickú prax v starostlivosti o matku a dieťa a zvyčajne pracujú pod supervíziou lektora organizácie, ktorej sú členom. Kvalita nimi poskytovaného poradenstva je závislá od supervízie a ich ďalšieho vzdelávania. Svoju činnosť vykonávajú buď za odmenu alebo ako dobrovoľník v skupine, komunite, materských centrách a nezriedka aj individuálne ako poradkyne pri dojčení. Zohrávajú významnú úlohu v emocionálnej podpore matky. Avšak v špecifických situáciách, kedy je potrebné komplexne posúdiť matku a dieťa pri dojčení by mali matke odporučiť poradenstvo profesionálnej laktačnej konzultantky so zdravotníckym vzdelaním.

Poradenstvo pri dojčení je založené na vzájomnom vzťahu, dôvere a empatii čím matka získava pocit sebavedomia, istoty a sebadôvery nielen pri dojčení ale aj v starostlivosti o dieťa. A hoci práca a znalosti laktačnej konzultantky nebývajú v spoločnosti vždy uznávané, v súčasnosti narastá počet odborníkov, ktorí poukazujú na prínos profesionálneho laktačného poradenstva. Odporúčajú jeho úhradu zdravotnými poisťovňami na základe zmluvy s  lekárom, sestrou alebo pôrodnou asistentkou s licenciou, čo nám nakoniec pomôže odlíšiť kto je skutočne kto v poradenstve pri dojčení.

Autor: Galková M

Článok bol uverejnený v časopise Mama a ja (05/2022).