Správa o činnosti IPD v rokoch 2015-2020

V uplynulom období sme sa v Inštitúte pre podporu dojčenia, o.z. zamerali na poskytovanie vzdelávacích aktivít na podporu dojčenia interaktívnou formou, ktorá zlepšuje prenatálne a postnatálne vedomosti a praktické a komunikačné zručnosti zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia.

Profesionalizácia laktačného poradenstva

Od začiatku nášho vzniku zdôrazňujeme poskytovanie profesionálneho laktačného poradenstva. Získali sme akreditáciu MZ SR pre študijný program sústavného vzdelávania „Príprava profesionálneho laktačného konzultanta“. Kompletný študijný program 1. – 4. modul absolvovalo spolu 80 zdravotníckych pracovníkov (sestier, lekárov a pôrodných asistentiek). Základný kurz o dojčení – 1. modul  ukončilo v uplynulom období 90 zdravotníckych profesionálov.

Podpora dojčenia v klinickej praxi

Zamerali sme sa aj na podporu dojčenia v zdravotníckych zariadeniach. Pozornosť sme venovali  implementácii „10 krokov k úspešnému dojčeniu“ do klinickej praxe. V spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami  a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sme uskutočnili na neonatologických a gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách Slovenska 17  odborných seminárov a workshopov.

Online vzdelávanie

Naším zámerom bolo zvýšiť podiel tých, ktorí budú podporovať pozitívne zmeny a stratégie pri ochrane a podpore dojčenia. Dlhodobým cieľom bolo zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zdravotníkov o dojčení v súlade s medzinárodnými odporúčaniami. Od roku 2020 preto poskytujeme online vzdelávanie – webináre, zamerané na prehlbovanie a rozširovanie poznatkov o dojčení.

Spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR

Podieľali sme sa na príprave Štandardného postupu pre výkon prevencie: Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-Friendly Hospital  Initiative (BFHI) Ministerstva zdravotníctva SR (2019) a pri vytváraní E-learningového vzdelávania štandardného postupu MZ SR o BFHI.

Publikácie a spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Aktívne sme sa zúčastnili viacerých vedeckých konferencií a workshopov, publikovali v domácich a zahraničných médiách. Stali sme sa členkami viacerých medzinárodných organizácií – European Lactation Consultants Alliance (ELACTA), International Lactation Consultant Association (ILCA) a Academy of Breastfeeding Medicine.

Svetový (Európsky) týždeň dojčenia

V 40.týždni roka sme si pripomínali Svetový (Európsky) týždeň dojčenia organizovaním odborných konferencií a propagovaním dojčenia na sociálnych sietiach.

Usilujeme sa o plnenie zámerov, ktoré sme si vytýčili pri svojom vzniku –  zvýšiť inter-profesionálnu spoluprácu pri poskytovaní konzistentných informácií o dojčení  s dlhodobým cieľom – redukovať poskytovanie protichodných informácií matkám a rodine.

Jednotlivé parciálne úlohy plníme ďalej v súlade s misiou Inštitútu pre podporu dojčenia, o.z.: chrániť a podporovať dojčenie zavedením najvyššieho štandardu pri získavaní poznatkov v oblasti dojčenia.

Kompletný zoznam našich aktivít v uplynulom období je obsahom Správy o činnosti IPD v rokoch 2015 – 2020.