Profesionálna laktačná konzultantka

Profesionálna laktačná konzultantka IPD, o.z. je zdravotnícky pracovník (lekár, sestra, pôrodná asistentka), ktorý má praktické skúsenosti v starostlivosti o matku a dieťa. Absolvovaním akreditovaného študijného programu: Príprava profesionálneho laktačného konzultanta (1. – 4. modul) získa:

  • najnovšie poznatky o laktácii a dojčení
  • komplexné informácie o starostlivosti o matku a dieťa pri dojčení
  • komunikačné zručnosti v poradenstve
  • E-mentoring a spoluprácu s IPD, o.z.

Pracuje v zdravotníckych zariadeniach na novorodeneckých, pediatrických, gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach a v súkromnej praxi ako špecialista na poradenstvo pri dojčení, profesionál, advokát zdravia, lektor a výskumník. Podporu a pomoc matkám pri dojčení poskytuje aj  v ambulanciách pre dojčenie a v podporných skupinách dojčiacich matiek.

Východiskom pre jej prácu sú medzinárodné štandardy a odporúčania o dojčení. V komplexnej starostlivosti o matku, dieťa a rodinu dodržiava Kódex profesionálnej laktačnej konzultantky IPD, o.z., odporúčania odborných spoločností a jej činnosť podlieha právnemu systému SR.

RECERTIFIKÁCIA

Certifikát, ktorý profesionálna laktačná konzultantka získa absolvovaním akreditovaného študijného programu, je platný 5 rokov. V tomto období sa musí ďalej vzdelávať v oblasti dojčenia – absolvovať minimálne 3 vzdelávacie aktivity a 250 hodín praxe v laktačnom poradenstve.

Vzdelávacie aktivity (kongresy, semináre, workshopy, webináre, online konferencie) musia byť organizované v súlade s Medzinárodným kódexom marketingu náhrad materského mlieka. Organizátorom týchto vzdelávacích aktivít môžu byť organizácie zdravotníckych pracovníkov, profesionálnych laktačných konzultantov IBCLC, alebo La Leche League. Všetky potvrdenia o účasti na vzdelávacích aktivitách  je potrebné predložiť IPD, o.z.

250 hodín praxe v laktačnom poradenstve zahŕňa priame poradenstvo matkám v klinickej alebo súkromnej praxi, edukačnú a publikačnú činnosť o dojčení.

Ďalšie možnosti vzdelávania predstavuje  štúdium odbornej literatúry a časopisov o dojčení (Lactation&Breastfeeding, Journal of Human Lactation, Breastfeeding Medicine).