Profesionálna laktačná konzultantka IPD

Profesionálna laktačná konzultantka IPD, o.z. je zdravotnícky pracovník (lekár, sestra, pôrodná asistentka), ktorý má praktické skúsenosti v starostlivosti o matku a dieťa. Absolvovaním akreditovaného študijného programu: Príprava profesionálneho laktačného konzultanta (1. – 4. modul) získa:

 • najnovšie poznatky o laktácii a dojčení
 • komplexné informácie o starostlivosti o matku a dieťa pri dojčení
 • komunikačné zručnosti v poradenstve
 • E-mentoring a spoluprácu s IPD, o.z.

Pracuje v zdravotníckych zariadeniach na novorodeneckých, pediatrických, gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach a v súkromnej praxi ako špecialista na poradenstvo pri dojčení, profesionál, advokát zdravia, lektor a výskumník. Podporu a pomoc matkám pri dojčení poskytuje aj  v ambulanciách pre dojčenie a v podporných skupinách dojčiacich matiek.

Recertifikácia

Certifikát, ktorý profesionálna laktačná konzultantka získa absolvovaním akreditovaného študijného programu, je platný 5 rokov. V tomto období sa musí ďalej vzdelávať v oblasti dojčenia – absolvovať minimálne 3 vzdelávacie aktivity a 250 hodín praxe v laktačnom poradenstve.

250 hodín praxe v laktačnom poradenstve zahŕňa priame poradenstvo matkám v klinickej alebo súkromnej praxi, edukačnú a publikačnú činnosť o dojčení.

Certifikovaná laktačná konzultantka IPD

Certifikovaná laktačná konzultantka IPD, o.z. je praktická sestra, fyzioterapeut, logopéd, psychológ, ergoterapeut, farmaceut, zubár,  výživový a spánkový poradca, sociálny pracovník a každý, kto podporuje dojčenie v starostlivosti o matku, dieťa a rodinu v komunite.  Absolvovaním Základného kurzu o dojčení 3+1 získa všetky informácie pre:

 • poskytovanie profesionálnej pomoci v celom období dojčenia
 • zodpovedanie otázok pri problémoch pri dojčení, o výžive a spánku dieťaťa, výžive matky
 • vedenie podporných skupín dojčenia
 • čo robiť keď je matka chorá
 • ako dokrmovať dieťa
 • ako manipulovať s materským mliekom
 • ako kŕmiť dieťa z fľaše či používať cumle

Recertifikácia

Certifikát, ktorý získa je platný 5 rokov. V tomto období sa musí ďalej vzdelávať v oblasti dojčenia – absolvovať minimálne 5 vzdelávacích aktivít a prax v laktačnom poradenstve (poradenstvo matkám v klinickej alebo súkromnej praxi, edukačná a publikačná činnosť).

Východiskom pre prácu laktačnej konzultantky IPD sú medzinárodné štandardy a odporúčania o dojčení. V komplexnej starostlivosti o matku, dieťa a rodinu dodržiava Kódex profesionálnej laktačnej konzultantky IPD, odporúčania odborných spoločností a jej činnosť podlieha právnemu systému SR. Prípadné porušenie Kódexu profesionálnej laktačnej konzultantky IPD môžete nahlásiť na info@institutdojcenia.eu

Vzdelávacie aktivity (kongresy, semináre, workshopy, webináre, online konferencie) musia byť organizované v súlade s Medzinárodným kódexom marketingu náhrad materského mlieka. Organizátorom týchto vzdelávacích aktivít môžu byť organizácie zdravotníckych pracovníkov, profesionálnych laktačných konzultantov IBCLC, alebo La Leche League. Všetky potvrdenia o účasti na vzdelávacích aktivitách  je potrebné predložiť IPD, o.z.

Ďalšie možnosti vzdelávania predstavuje  štúdium odbornej literatúry a časopisov o dojčení (Lactation&Breastfeeding, Journal of Human Lactation, Breastfeeding Medicine).