Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) a UNICEF spustila v roku 1991 iniciatívu „Nemocnice priateľské k deťom“ – Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), ktorá implementáciou „10 krokov k úspešnému dojčeniu“ motivuje zdravotnícke zariadenia k podpore a ochrane dojčenia.

„10 krokov k úspešnému dojčeniu“ predstavuje zmenu v prístupe v starostlivosti o matku a dieťa v prenatálnom, perinatálnom a postnatálnom období.

Revidovaný štandard SZO a UNICEF (2018): Protecting, promoting and supporting Breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised BABY-FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE bol východiskom pre vytvorenie štandardného postupu MZ SR: Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) – podpory vzťahovej väzby a laktácie. Implementáciu štandardu a jeho dodržiavanie kontroluje Ministerstvo zdravotníctva SR.

„10 krokov k úspešnému dojčeniu“

Zásadné riadiace postupy na podporu dojčenia

1.a. Dodržiavať Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka a príslušné rezolúcie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v oblasti marketingu náhrad materského mlieka v plnom rozsahu.

1.b. Mať písomne vypracovanú stratégiu v oblasti výživy novorodencov a dojčiat, s ktorou sú pravidelne oboznamovaní zdravotnícki pracovníci a rodičia.

1.c. Vytvoriť systém priebežného monitorovania a správy údajov.

2. Zabezpečiť, aby zamestnanci disponovali dostatočnými znalosťami, spôsobilosťou a zručnosťami vo vzťahu k podpore dojčenia.

Kľúčové klinické postupy na podporu dojčenia

3. Diskutovať o význame a manažmente dojčenia s tehotnými ženami a ich rodinami.

4. Umožniť okamžitý a neprerušovaný kontakt matky a dieťaťa koža na kožu a podporiť matky, aby začali dojčiť čo najskôr po pôrode.

5. Podporovať matky, aby začali s dojčením a pokračovali v ňom, zároveň poskytnúť pomoc pri riešení bežných problémov pri dojčení.

6. Nepodávať dojčeným novorodencom žiadnu inú stravu alebo žiadne iné tekutiny než materské mlieko, pokiaľ to nie je lekársky indikované a zaznamenané v zdravotnej dokumentácii novorodenca.

7. Umožniť matkám a ich deťom zostať spolu a praktizovať systém rooming-in 24 hodín denne.

8. Podporovať matky, aby rozpoznali a reagovali na signály hladu svojich detí.

9. Poskytnúť matkám poradenstvo v súvislosti s používaním dojčenských fliaš a cumľov a ich rizikami.

10. Koordinovať prepustenie matky s dieťaťom zo zdravotníckeho zariadenia tak, aby rodičia a ich deti mali včasný prístup k pokračujúcej podpore dojčenia a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

„Baby-Friendly – The gold standard of care“.